CPA(专业阶段/综合阶段)

CPA(专业阶段/综合阶段)

33537个成员 607个话题创建时间:2015 -04 -23

2021年注册会计师勘误(【CPA冲刺精粹】) 置顶

发表于15天前 878次查看

亲爱的同行者:    

    你好,真开心能够遇到你,像盛夏里旋过的微风,令人欣喜。    

    此文用于记录「注会2021年」【CPA冲刺精粹】的勘误。

    如有疑问请留言(注明问题和资料出处)(感谢你为我们严格把关,BT有你们的陪伴一定会更加美好。)    

  

 

   希望你能喜欢我们,也更喜欢努力着的自己!             ——你的同行者

 

 

 

 

 

 

话题作者

  • 桦茗
    教研支持

    新加组员